Avainsana: budjetti

 • HS Mielipide: Poliitikkojen pitää puuttua eriarvoisuuteen

  HS 19.10.14 Mielipide: Poliitikkojen pitää puuttua eriarvoisuuteen

 • Neuvoloihin tarvitaan lisää terveydenhoitajia

  Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 10.2.2014. Hel­sin­gin kau­pun­gin­val­tuus­ton stra­te­gia lin­jaa, et­tä lap­sen on tul­ta­va au­te­tuk­si lä­hi­ym­pä­ris­tös­sään ja et­tä las­ten­suo­je­lun pit­kät asiak­kuu­det ja ko­din ul­ko­puo­li­set si­joi­tuk­set tu­lee saa­da vä­he­ne­mään. Näi­den ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si neu­vo­la­pal­ve­lui­den ase­maa on ha­lut­tu vah­vis­taa. Neu­vo­loi­den ter­vey­den­hoi­ta­jien pa­lau­te kui­ten­kin pal­jas­taa, et­tei täs­sä teh­tä­väs­sä ole on­nis­tut­tu. Mar­ras­kuus­sa 2013 so­siaa­li- ja ter­veys­vi­ras­ton ja lau­ta­kun­nan joh­dol­le lä­he­tet­tiin…

 • Omantunnon politiikkaa

  Professori Jorma Sipilä on todennut, että varhaiskasvatus hyödyttää enemmän kuin mikään muu myöhempi koulutus. Varhaiskasvatuksesta eniten hyötyä saavat huono-osaiset perheet ja pitkällä aikavälillä varhaiskasvatus myös vähentää sosiaalimenoja. Siksi juuri nyt olisi tärkeää, että myös meidän kesken täällä valtuustosalissa syntyisi solidaarisuudentunne sen suhteen, että yhdessä päättäisimme investoida lasten tulevaisuuteen. Se, että virasto on jatkuvasti aliresursoitu eikä…

 • Ihan tavallista vyönkiristämistä

  Lapset ja nuoret ovat usein kaunistamassa juhlapuheita tulevaisuudesta. Olen nyt istunut puoli vuotta Helsingin varhaiskasvatuslautakunnassa ja siellä kauniit puheet tuntuvat jo jokseenkin irvokkailta. Tänään meille esiteltiin viraston talouden madonluvut. Jo valmiiksi täysin aliresursoitu toimiala joutuu kiristämään taloutta entisestään. Nyt virkamiehet etsivät hätäratkaisuja mahdottomassa tehtävässä. Syksyn alussa lyödään todennäköisesti pöytään suunnitelma, joka sisältää ehdotukset siitä, että…