Neuvoloihin tarvitaan lisää terveydenhoitajia

Kuva: Museovirasto.

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 10.2.2014.

Hel­sin­gin kau­pun­gin­val­tuus­ton stra­te­gia lin­jaa, et­tä lap­sen on tul­ta­va au­te­tuk­si lä­hi­ym­pä­ris­tös­sään ja et­tä las­ten­suo­je­lun pit­kät asiak­kuu­det ja ko­din ul­ko­puo­li­set si­joi­tuk­set tu­lee saa­da vä­he­ne­mään. Näi­den ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si neu­vo­la­pal­ve­lui­den ase­maa on ha­lut­tu vah­vis­taa.

Neu­vo­loi­den ter­vey­den­hoi­ta­jien pa­lau­te kui­ten­kin pal­jas­taa, et­tei täs­sä teh­tä­väs­sä ole on­nis­tut­tu. Mar­ras­kuus­sa 2013 so­siaa­li- ja ter­veys­vi­ras­ton ja lau­ta­kun­nan joh­dol­le lä­he­tet­tiin 184 neu­vo­lan ter­vey­den­hoi­ta­jan al­le­kir­joit­ta­ma ad­res­si, jos­sa hoi­ta­jat toi­vat esil­le, et­tä työn vaa­ti­mus­ten kas­va­mi­nen on vie­nyt hoi­ta­jat uu­pu­muk­sen par­taal­le. Työ­ai­ka ei rii­tä kaik­kien teh­tä­vien suo­rit­ta­mi­seen. Li­säk­si lä­hes kaik­kien hoi­ta­jien asia­kas­mää­rät ylit­tä­vät val­ta­kun­nal­li­ses­ti ase­te­tut suo­si­tus­mää­rät.

Ai­ko­ja ter­vey­den­hoi­ta­jil­le on täs­tä syys­tä vai­kea saa­da tai ne me­ne­vät pit­kän ajan pää­hän. Ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu­jen soit­to­ai­ka on ve­ny­nyt, ja usein hoi­ta­jat eh­ti­vät soit­ta­maan ta­kai­sin vas­ta seu­raa­va­na päi­vä­nä. Ter­vey­den­hoi­ta­jien huo­li on, et­tä hoi­don laa­tu kär­sii ja vii­me kä­des­sä lap­set ja van­hem­mat jou­tu­vat mak­sa­maan hy­vin­voin­nil­laan sii­tä, et­tä hoi­ta­jien työ on ve­det­ty niin tiu­koil­le.

Val­tuus­to osoit­ti vuo­den 2013 lo­pul­la 1,4 mil­joo­naa eu­roa li­sää neu­vo­loi­hin bud­jet­ti­raa­min pääl­le, mut­ta li­säys­tä ter­vey­den­hoi­ta­jien mää­rään tu­li vain kol­me hoi­ta­jaa, kos­ka lop­pu­ra­hal­la pai­kat­tiin muu­ten uh­kaa­via leik­kauk­sia. Tä­mä tar­koit­taa si­tä, et­tä lak­kau­tus­uhan al­la ol­leet 17,5 hoi­ta­jan va­kans­sit saa­tiin ra­hoi­tet­tua. So­siaa­li- ja ter­veys­vi­ras­ton jat­ku­vas­ta ali­bud­je­toin­nis­ta ker­too siis se, et­tä 1,4 mil­joo­nal­la eu­rol­la saa­tiin li­sät­tyä vain kol­me ter­vey­den­hoi­ta­jaa.

Toi­mi­vat neu­vo­la­pal­ve­lut tur­vaa­vat per­hei­den on­gel­mien en­nal­ta­eh­käi­syn ja var­hai­sen tuen. Ny­ky­ti­lan­ne uh­kaa joh­taa sii­hen, et­tei­vät per­heet saa ajois­sa tar­vit­se­maan­sa tu­kea. Tä­mä il­me­nee tu­le­vai­suu­des­sa las­ten­suo­je­lun ja ter­vey­den­huol­lon kus­tan­nus­ten kas­vu­na.

Ve­ro­ni­ka Hon­ka­sa­lo
kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu (vas), Hel­sin­ki