Kirjallinen kysymys työttömyysturvalain yrittäjyystulkinnasta

Eduskunnan puhemiehelle

Korona-aika on kurjistanut ennen näkemättömällä tavalla taide- ja kulttuurialan toimijoiden toimeentuloa. Hallitus on helpottanut tilannetta tuomalla yrittäjät työttömyysturvan piirin. Silti osa taiteilijoista on jäänyt ilman ansiopäivärahaa, sillä työttömyysturvalain mukaan heidät on tulkittu yrittäjiksi. Tämä on tarkoittanut käytännössä huomattavasti odotettua pienempää tukea, sillä taiteilijalla tai muulla freelancerilla on tällöin oikeus työmarkkinatukeen ansiosidonnaisen sijaan. Toimeentulo-ongelmien ja lyhytkestoisen työn vastaanottamisen helpottamiseksi hallitus on nostanut työttömyysetuuden suojaosan 500 euroon.

Esiin nousseiden ongelmien taustalla on laajempi ongelma työttömyysturvalain tulkinnassa. Se joustaa huonosti erityisesti taiteilijoiden ja muiden freelancereiden tilanteissa. Laki ei ymmärrä ihmisten hyvin erilaisia tulonmuodostuksen tapoja, vaan ihmiset tulkitaan hyvin yksioikoisesti joko palkansaajiksi tai päätoimiseksi yrittäjiksi, vaikka tilanteet eivät ole näin mustavalkoisia. Laki ei siis tunnista tarpeeksi hyvin ihmisten erilaisia työmarkkinatilanteita ja tulonmuodostusta. Pienikin työllistyminen yritystoiminnassa, omassa työssä tai vääränlaisella sopimuksella freelancerina voi estää työttömyystuen saamisen normaalitilanteessa kokonaan.

Vaikka tilanne on ollut jo pitkään näin, on korona-aika todella konkretisoinut nämä haasteet. Ongelmat eivät kosketa enää nykyään vain taide- ja kulttuurialalla työskenteleviä ja urheilijoita, vaan kasvavaa joukkoa esimerkiksi alustatyössä työskenteleviä. Yhä useammin työtä tehdään siis työttömyysturvalain mukaisesti, mutta todellisuudessa näennäisesti yrittäjänä. Tämä vaikeuttaa ihmisten tilannetta erityisesti epävarmoilla työmarkkinoilla, kun oikeutta työttömyysturvaan ei ole.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten työttömyysturvalakia ja TE-toimistojen käytäntöjä voisi erityisesti yrittäjyystulkinnan kohdalla muuttaa niin, että siinä ymmärretään paremmin ihmisten moninaiset työmarkkinatilanteet?

Helsingissä 15.3.2021

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

Veronika Honkasalo, vas