Vastaus valtuustokysymykseen (9.10.2013)

Vastaus antamaanne palautteeseen
Kaupunginvaltuutettu Veronika Honkasalo

Kysymyksenne 9.10.2013 on ohjattu yksityistä päivähoitoa koskevana sosiaali-ja terveystoimen vastattavaksi.

Yksityistä päivähoitoa säännellään lasten päivähoidosta, yksityisistä sosiaalipalveluista ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetuissa laeissa. Kunnat, aluehallintovirastot sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) valvovat toimintaa.

Yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja (mm. yksityinen päivähoito on ilmoituksenvaraista) on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ja siinä mainittava vastaavat tiedot kuin luvanvaraisessa toiminnassa edellytetään. Ilmoituslomake löytyy aluehallintovirastojen verkkosivuilta.

Tilintarkastuslain mukaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevien yritysten ja yhteisöjen on valittava KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö. Sama vaatimus koskee yhteisöjä, jos vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:
– taseen loppusumma ylittää 25 miljoonaa euroa
– liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 50 miljoonaa euroa tai
– palveluksessa on keskimäärin yli 300 henkilöä.

Yksityisessä päivähoitotoiminnassa ei arvioida saavutettavan KHT-tilintarkastuksen kriteerejä. Sen sijaan yleinen tilintarkastusvelvollisuus koskee yksityisiä päiväkoteja.

Varhaiskasvatusalueen päällikkö tekee vuosittain tarkastuskäynnin alueensa yksityisiin päiväkoteihin. Käynneillä varmistetaan lasten edun mukainen riittävä henkilöstö, henkilöstön pätevyys, lasten lukumäärä sekä ikäjakauma suhteessa henkilöstöön. Lisäksi varmistetaan tilat, turvallisuus, ruokahuolto sekä hygieniaseikat ja käydään läpi päiväkodin toimintasuunnitelma sekä omavalvontasuunnitelma.

Marja-Liisa Rautanen
kaupunginsihteeri
Helsingin kaupungin hallintokeskus

Antamanne palaute
VL: Kysymys (Veronika Honkasalo)

Valtuustokysymys 9.10.2013

Päiväkotiyritys Kidson meni konkurssiin syyskuussa 2013, ja kaupunki joutui järjestämään 160 lapselle uuden hoitopaikan. Konkurssi työllisti varhaiskasvatusvirastoa huomattavalla tavalla, ja vanhemmat ja lapset joutuvat kärsimään tilanteesta suuresti.

Varhaiskasvatusvirasto tarkastaa päiväkotiyritysten taloudellisen tilanteen siinä vaiheessa, kun sopimus palveluntuottajan kanssa tehdään ensimmäisen kerran. Tämän jälkeen ei virkamiesten mukaan ole mahdollista seurata yritysten taloudellista tilannetta, vaikka toimintaa seurataan koko ajan ja kaupungilla on viime kädessä vastuu kaikesta päiväkotitoiminnasta Helsingissä. Kidsonin huolestuttavasta taloudellisesta tilanteesta oli vihjeitä jo keväällä 2013. Kidson on valitettavasti vain yksi esimerkki siitä, kuinka Helsinki tekee yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, joiden talous ei ole kunnossa (esim. rakennushankkeet, joissa on valittu halvin ja konkurssikypsä yritys).

Mihin toimiin kaupunki aikoo ryhtyä, jotta kaupungin kanssa yhteistyötä tekevien yritysten ja palveluntuottajien taloudellisesta tilanteesta oltaisiin paremmin tietoisia? Miksi kaupunki ei aseta sopimusehdoksi esimerkiksi sitä, että yrityksen luotettavuuden takaamiseksi yrityksellä pitää olla KHT-tilintarkastaja tilintarkastuslain vaatimissa puitteissa ja kaupungilla on oikeus saada valvontatietoja tasaisin väliajoin?

Helsingissä 9.10.2013

Veronika Honkasalo
Kaupunginvaltuutettu (vas.)