Avainsana: terveydenhoitaja

  • Neuvoloihin tarvitaan lisää terveydenhoitajia

    Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 10.2.2014. Hel­sin­gin kau­pun­gin­val­tuus­ton stra­te­gia lin­jaa, et­tä lap­sen on tul­ta­va au­te­tuk­si lä­hi­ym­pä­ris­tös­sään ja et­tä las­ten­suo­je­lun pit­kät asiak­kuu­det ja ko­din ul­ko­puo­li­set si­joi­tuk­set tu­lee saa­da vä­he­ne­mään. Näi­den ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si neu­vo­la­pal­ve­lui­den ase­maa on ha­lut­tu vah­vis­taa. Neu­vo­loi­den ter­vey­den­hoi­ta­jien pa­lau­te kui­ten­kin pal­jas­taa, et­tei täs­sä teh­tä­väs­sä ole on­nis­tut­tu. Mar­ras­kuus­sa 2013 so­siaa­li- ja ter­veys­vi­ras­ton ja lau­ta­kun­nan joh­dol­le lä­he­tet­tiin…