Palautuskielto on ehdoton. Kyse ihmiselämästä.

Arvoisa puhemies, 

Lainsäädäntö, joka puuttuu keskeisellä tavalla perustavanlaatuisiin ihmisoikeuksiin ja on luonteeltaan perusoikeusherkkä, ei saisi sisältää ristiriitaisia tulkintamahdollisuuksia ja olla sisäisesti ristiriitainen. Sitä nyt käsittelyssä oleva rajavartiolain muutos valitettavasti on. Ja sitä on ollut myös lakiin keskittyvä poliittinen keskustelu. Lisäksi opposition tulkinnat kyseisestä laista rikkovat kansainvälistä oikeutta. Se, että tämä tehdään tietoisesti on huolestuttavaa.  

Sanoin jo lähetekeskustelun debattipuheenvuorossa, että oppositiopuolueiden keskeinen tavoite on vuosia ollut turvapaikkamenettelyn kiristäminen äärimmilleen. Toimittiinhan näin jo edelliselläkin hallituskaudella ja seuraukset ovat dramaattiset. Se, että nyt tämän tavoitteen aikaansaamiseksi on hyödynnetty erittäin järkyttävää geopoliittista tilannetta, on minusta halpamaista. Ei tässä ole loppujen lopuksi varautumisesta hybridiuhkiin, vaan siitä, että keskeisiä ihmisoikeuksia halutaan rajoittaa joka tapauksessa. 

Arvoisa puhemies, 

Vaikka hallituksen esitys alunperin asetti poikkeuksellisille turvapaikanhakua koskeville toimille painavan kynnyksen ja edellyttää välttämättömyyttä vakavien uhkien torjumiseksi, on asia kansainvälisoikeudellisesti vaikea. Vielä ongelmallisempaa on, että oppositioryhmät ovat vaatineet kovaan ääneen vielä tiukempia säännöksiä ja tulkintoja. Todellisuudessa joka ikisessä puolueessa tiedetään tässä vaiheessa vallan hyvin, että Suomi ei voi kokonaan estää turvapaikanhakua loukkaamatta perustuslakiaan, kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteitaan ja EU-oikeutta. Tätä argumenttia vahvistaa edelleen viime viikolla tulleet Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös Puolan rajojen täyssulusta. Lisäksi EU:n tuomioistuin on juuri todennut, etteivät Liettuan tapauksessa poikkeusolot ole riittävä peruste jättää turvapaikkahakemuksia käsittelemättä. Nämä jälleen asiaa vahvistavat ratkaisut puhuvat vahvasti sen puolesta, että nyt käsittelyssä oleva mietintö on saatava vielä perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Meillä tulee olla täysi selkeys siitä, että uutta rajavartiolakia tullaan soveltamaan ja tulkitsemaan kansainväliseen oikeuteen pohjaavalla tavalla, joka turvaa tosiasiallisen mahdollisuuden hakea turvapaikkaa. Perustuslakivaliokunnan lausunto on tarpeen, jotta esityksen perustuslaillisuudesta voidaan olla varmoja. 

Arvoisa puhemies, 

Hallintovaliokunta lisäsi hallituksen esitykseen uutta sääntelyä turvapaikanhakuoikeuden rajoittamista koskien. Turvapaikanhakua koskeva lainsäädäntö liittyy vahvasti palautuskieltoon, joka on niin kotimaisessa kuin kansainvälisessä oikeudessa säänneltyä, niin sanottua ”ehdotonta oikeutta”, josta ei voi poiketa edes sotatilanteessa. 

Palautuskielto on ehdoton, sillä on kyse ihmiselämästä. Kyse on kaikista perustavanlaatuisimmista kysymyksistä.  

Tässä käsittelyssä olevassa lakimuutoksessa on kyse on suomalaisesta oikeusvaltiosta, äärimmäisen haavoittuvassa asemassa olevista ihmisistä ja siitä, pitääkö Suomi kaikissa olosuhteissa kiinni niistä ihmisoikeusvelvoitteistaan, joihin maamme on sitoutunut ja joiden puolesta pyrimme kansainvälisesti puhumaan. Kyse on historiallisen merkittävästä asiasta. Siitä, minkälainen valtio olemme ja minkälaiset arvot meitä ohjaavat. 

Koska kyse on näin perusoikeusherkästä kysymyksestä ja koska mietinnön jälkeen on tullut uusia tuomioistuinten ratkaisuja, olisi asianmukaista käsitellä mietintö perustuslakivaliokunnassa.

Edellä mainittujen syiden takia esitän, että perustuslakivaliokunta käsittelisi asian uudelleen.

Kiitos puhemies.

Puheenvuoro eduskunnan täysistunnossa 4.7.2022.