Ihmisoikeuksia puolustetaan kaikissa yhteiskunnallisessa olosuhteissa

Sitaatti

Hyvät valtuutetut,

Ihmisoikeuksia ja ihmisarvoista elämää on uskallettava puolustaa varsinkin silloin kun niitä kyseenalaistetaan kaikkein eniten. Ihmisoikeudet ovat asia, jonka suhteen ei tehdä kompromisseja minkään yhteiskunnallisen tilanteen vallitessa. Paineen ja pelon edessä ei anneta periksi. Tässä aloitteessa on kyse demokratian perusteista ja ennen kaikkea sen arvopohjasta. Paperittomat ovat jo Suomessa, he ovat olleet Helsingissä jo ennen syksyä 2015.

Tämä aloite on jatkoa sille työlle, jota Helsingin valtuustossa on paperittomien eteen tehty jo pitkään. Tämä aloite on valmisteltu huolellisesti sekä paperittomia kuullen että heidän parissaan toimivien ammattilaisten kanssa. Sote-lautakunta muokkasi aloitevastausta samoin huolellisesti konsultoiden eri asiantuntijoita, kuten terveysalan ammattilaisia ja oikeusoppineita ja se pohjaa myös THL:n suosituksiin paperittomien palveluiden suhteen. Aloite on myös sulassa sovussa Jussi Pajusen asettaman työryhmän kanssa ja molemmat tukevat toinen toisiaan. Kaupunginhallituksen esitys on siis osa tuon työryhmän työtä, ja valmisteltavaa riittää tämänkin jälkeen. 

Mistä kaupunginhallituksen esityksessä sitten on kyse?

Kaupunginhallituksen esitys linjaa, että Helsinki seuraa muita eurooppalaisia kaupunkeja turvatessaan paperittomien välttämättömät palvelut. Ruotsi linjasi näin jo 2013. Tällä hetkellä Helsingin ongelmana on ollut, että se antaa paperittomille pelkästään kiireellistä hoitoa, eli käytännössä päivystyspoliklinikoilla annettavaa hoitoa, mutta pitkäaikaissairauksien seurantaa ja lääkitystä ei ole tarjottu. Tämän vuoksi esim. diabetespotilaita on mennyt huonoon kuntoon ja he ovat tarvinneet kallista hoitoa päivystyksissä ja vuodeosastoilla. Edullisemmaksi tulisi järjestää asianmukainen seuranta ja hoitaa lääkitys, jotta taudit eivät pahenisi.

Tämä on terveyspoliittisesti vain järkevää. Myös kansainväliset tutkimukset osoittavat, että paperittomien hoidon rajoittaminen ei tuo kustannussäästöjä, päinvastoin nostavat kokonaiskustannuksia.

Hyvät valtuutetut,

Ihmisoikeudet eivät ole kokonaisia, jos vain todetaan, että tämä ja tämä oikeus lukee laissa ja näissä ja näissä sopimuksissa. Helsingin vastuulla on huolehtia ja seurata sitä, että perustuslain takaamat oikeudet toteutuvat myös käytännössä. Helsingin vastuulla on myös huolehtia siitä, että ihmiset taustasta riippumatta ovat tietoisia omista oikeuksistaan. Helsingin on myös huolehdittava siitä, että työntekijöillä on tietoa paperittomuudesta ja paperittomien oikeuksista. Siksi kaupunginhallituksen esityksessä halutaan turvata myös monikielinen neuvonta ja työntekijöiden koulutus.

Hyvät valtuutetut,

Mistä kertoo se, että juuri paperittomien kohdalla oikeuksien turvaamista halutaan niin herkästi odottaa, valmistella uudestaan, prosessoida ja pitkittää?

Helsinki on monissa poliittisissa kysymyksissä halunnut olla suunnannäyttäjä ja toimia edelläkävijänä: Näin silloin kun kaupunki yhteisymmärryksessä yli puoluerajojen halusi turvata kaikkien lasten oikeuden subjektiiviseen päivähoitoon ja pitää lapsiryhmäkoot kohtuullisina, näin silloin kun Helsingin kaupunginhallitus päätti, ettei se nosta soten asiakasmaksuja niin kuin maan hallitus linjasi. Helsingin edelläkävijyyttä on kiitelty tässä valtuustossa kaikissa ryhmissä.

Mistä kertoo se, että nyt tuo Helsingin edelläkävijyys halutaan kyseenalaistaa silloin kun kyse on pienen erittäin hauraassa asemassa olevan ihmisryhmän ihmisoikeuksien edistämisestä? Mistä kertoo se että ratkaisu, joka on terveys- ja talouspoliittisesti viisas, ei kelpaakaan, vaan viivytystä ja siihen liittyvää halventavaa puhetta yhdestä kaikkein haavoittuvammasta ihmisryhmästä halutaan jatkaa?

Hyvät valtuutetut,

Paperittomien oikeuksia on edistetty ympäri Eurooppaa nimenomaan kunta- ja kaupunkitasolla, juuri siksi että ne ovat konkreettisia kaupunkipoliittisia kysymyksiä. Osoitetaan yhdessä tänä iltana, että myös Helsinki kuuluu tähän eurooppalaiseen joukkoon, joka tahtoa edistää ihmisoikeuksia eturintamassa eikä anna minkään poliittisen suhdanteen vaarantaa tätä tärkeää tehtävää. (Valtuustopuheenvuoro paperittomien aloitteeseen liittyen, 29.11.2017)