Eduskunnan ihmisoikeusverkoston jäsenten kannanotto Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Suomelle antaman tuomion johdosta

Me allekirjoittaneet eduskunnan ihmisoikeusverkoston jäsenet haluamme ilmaista vakavan huolemme Suomen turvapaikkapolitiikan ja -prosessin ongelmista.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) antoi 14.11.2019 tuomion, jossa Suomen todettiin loukanneen Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 artiklaa ja 3 artiklaa palautettuaan irakilaisen turvapaikanhakijan kuolemaan. Mieheen kohdistuneista aiemmista murhayrityksistä huolimatta hänelle ei myönnetty turvapaikkaa ja hänet palautettiin Bagdadiin, jossa hänet surmattiin vain kolme viikkoa paluun jälkeen. Mies oli saanut kielteisen päätöksen Maahanmuuttovirastosta ja hallinto-oikeudesta, eikä korkein hallinto-oikeus ollut myöntänyt valituslupaa. Miehen tytär oli valittanut asiassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.

Mies oli palannut Irakiin niin sanotun vapaaehtoisen paluun järjestelmän puitteissa saatuaan lainvoimaisen käännytyspäätöksen, ja korkeimman hallinto-oikeuden evättyä valitusluvan. Paluuseen suostumisen vaihtoehtona miestä olisi kohdannut säilöönotto, pakkopalautus, kahden vuoden mittainen maahantulokielto Schengen-alueelle, ja todennäköisesti miehen tilanne olisi tullut Irakin viranomaisten tietoon. Ihmisoikeustuomioistuin ei pitänyt paluuta tällaisessa tilanteessa aidosti vapaaehtoisena, ja katsoi Suomen valtion olevan vastuussa miehen palauttamisesta.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Suomi saa tuomion ihmisoikeussopimuksen 2 artiklan (oikeus elämään) ja 3 artiklan (kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun kielto) loukkaamisesta.

Me allekirjoittaneet kansanedustajat pidämme tuomiota häpeänä Suomelle. Se asettaa Suomen seuraan, johon me emme maatamme halua. Valitettavasti päätös ei kuitenkaan ole yllätys, vaan on ollut ajan kysymys, koska Suomi saa kansainvälisiltä valvontaelimiltä tällaisen kannanoton.

Vuoden 2015 poikkeuksellisen turvapaikanhakijamäärän jälkeen turvapaikkamenettelyyn on kohdistettu useita lainsäädäntömuutoksia, jotka ovat useiden asiantuntijoiden ja riippumattomien selvitysten mukaan heikentäneet turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa, vähentäneet turvapaikkamenettelyn luotettavuutta sekä lisänneet riskiä kansainvälisen oikeuden ehdottoman palautuskiellon loukkauksista.

Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kidutuksen kielloista johdettavan, perustuslakiin nimenomaisesti sisältyvän ja ehdottomaksi kansainvälisen oikeuden normiksi (jus cogens) luettavan palautuskiellon mukaan ketään ei saa käännyttää tai karkottaa alueelle, jossa häntä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu epäinhimillinen kohtelu.

Lainsäädäntömuutosten lisäksi turvapaikkamenettelyn laatuun ovat vaikuttaneet poliittinen paine ja kiire käsittelyssä. Niin sanottujen vetovoimatekijöiden poistamiseen tähdännyt turvapaikkapolitiikka on osoittautunut inhimillisiltä vaikutuksiltaan kohtalokkaaksi.

Suomen nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu turvapaikkaprosessin sujuvuuden ja perusoikeuksien toteutumisen varmistaminen turvapaikkamenettelyssä sekä turvapaikanhakijoiden oikeusturvan vahvistaminen perumalla oikeusapuun, valitusaikoihin ja avustajien palkkiojärjestelmään säädetyt heikennykset.

Me allekirjoittaneet eduskunnan ihmisoikeusverkoston jäsenet kehotamme nykyistä hallitusta varmistamaan, että hallitusohjelmaan kirjatut parannukset toimeenpannaan viipymättä, niin ettei vastaavia kansainvälisen oikeuden ehdotonta palautuskieltoa loukkaavia tapauksia Suomessa enää tapahdu. 

Helsingissä 15.11.2019

Eduskunnan ihmisoikeusverkoston jäsenet

Veronika Honkasalo, puheenjohtaja
Eva Biaudet
Erkki Tuomioja
Anders Adlercreutz
Johan Kvarnström
Maria Guzenina
Mari Holopainen
Mai Kivelä
Inka Hopsu
Bella Forsgrén