Mina valteman

Veronika Honkasalo. Helsingin vasemmistoliitto, 2020. Kuva: Pinja Nikki

Jag är Veronika Honkasalo, ungdomsforskare från Stapelstaden. Jag har två barn. Jag är vänsterförbundets fullmäktige i Helsingfors och partiets viceordförande.

Jag vill fortsätta mitt arbete för ett jämlikt och rättvist Finland.

Mina valteman för riksdagsvalet 2023

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter utvecklas inte av sig själva, utan kräver beslutsamma åtgärder och modiga försvarare. Alla politiska frågor måste ses ur ett människorättsperspektiv. Detta innebär bland annat att se till att man inom tjänsterna för äldre människor behandlar dem med värdighet. En politik för vård av missbruk och psykisk hälsa som bygger på mänskliga rättigheter innebär att en adekvat vård av hög kvalitet ges också till människor som kanske aldrig blir friska. Nivån på grundtryggheten måste höjas, eftersom alla har rätt till en tillräcklig utkomst. Resurserna för social- och hälsovården måste höjas. Rätten till hälsa måste vara en realitet för alla, oavsett bakgrund. Mitt mål är ett Finland som inte diskriminerar någon och som är ett föregångsland för mänskliga rättigheter globalt. Det går inte att kompromissa om mänskliga rättigheter!

Utbildning

Vi måste börja värdesätta utbildningen igen. Alla har rätt till utbildning av hög kvalitet oberoende av bakgrund. Varje elev och studerande som har rätt till särskilt stöd ska få det. Resurserna för särskilt stöd måste öka på alla utbildningsnivåer. Mindre klasstorlekar, fler trygga vuxna i skolorna. Vi måste förbättra det yrkesmässiga välbefinnandet och lönen för anställda inom småbarnspedagogiken och vården. Öka finansieringen av högre utbildning, forskning och vetenskap. Alla nya inträdesplatser i högskolorna måste kompenseras fullt ut. All ära åt utbildningen!

Klimat

Att ta itu med klimat- och miljökrisen är vår tids viktigaste uppgift. För att hantera klimatkrisen måste vi agera nu. Utan tillräckliga åtgärder kommer vi att betala ett högt pris, både ekologiskt, ekonomiskt och mänskligt. Vi måste stoppa förlusten av biodiversiteten och återställa kolsänkorna. Livsmiljöerna måste också vara livskraftiga för framtida generationer. Förlusten av biodiversiteten som en del av den ekologiska krisen är ett existentiellt hot. Återställande och reparation av kolsänkorna är avgörande för att den finländska naturen ska kunna återhämta sig. Att utrota fattigdom och bekämpa ojämlikhet är också klimatåtgärder, eftersom de fattigaste människorna i världen är de som drabbas hårdast av den globala uppvärmningen. Vi kan inte vänta med klimatkrisen!

Helsingfors bör vara en banbrytare i ambitiös klimatpolitik

Klimatförändringen är ett allvarligt hot. Helsingfors bör fortsätta sitt aktiva arbeta för att utsläppen minskas och för att garantera en hållbar utveckling. Låt oss göra Helsingfors till en modellstad i fråga om cykling, kollektivtrafik och fotgängare.

Stadsborna bör få sin röst hörd

Helsingforsare har ofta dåliga möjligheter att påverka beredningen och beslutsförslagen. Helsingfors kan förändra sin stil och bjuda in invånarna redan i ett tidigt skede av beslutsfattandet. Låt oss ge mera makt till stadsborna och stadsdelarna