Oikeusvaltiosta voidaan puhua vain silloin kun oikeus toteutuu jokaisen kohdalla

Arvoisa puhemies

Nyt saadaan käsiteltäväksi esitys, jota on odotettu pitkään ja laajasti. Olen iloinen, että eduskunta saa viimein käsiteltäväkseen esityksen, jonka puolesta olemme vasemmistoliitossa työskennelleet pitkään ja joka koronan myötä on ikävä kyllä viivästynyt.

Oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti viranomaisessa, oikeus muutoksenhakuun ja tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin sekä muut hyvän hallinnon ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet ovat perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia.

Yksilön oikeusturvasta huolehtiminen on oikeusvaltion peruspilari.

Oikeusvaltio kuuluu kaikille.

Vuonna 2016 Sipilän hallitus päätti murentaa oikeusturvaa yhtä ihmisryhmää koskevilla poikkeuksellisilla heikennyksillä.

Yhden, valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevan ihmisryhmän kohdalla päätettiin rajoittaa oikeutta oikeudelliseen apuun estämällä avustajan käyttö turvapaikkapuhuttelussa, heikentää muutoksenhakuoikeutta lyhentämällä valitusaikoja ja heikentää turvapaikanhakijoita avustavien juristien palkkioita.

Näin aiheutettiin ongelmia turvapaikkapuhutteluihin, vaikeutettiin muutoksenhakua ja heikennettiin turvapaikkaoikeuteen erikoistuneiden juristien mahdollisuuksia harjoittaa ammattiaan.

Turvapaikkamenettelyn kriittisen alkuvaiheen, turvapaikkapuhuttelun, rajaaminen pääsääntöisesti oikeusavun ulkopuolelle, on hankaloittanut toimivaa turvapaikkamenettelyä.

Tämän päälle valitusaikojen lyhentäminen normaaleista yhden ihmisryhmän kohdalla on vielä osaltaan vaikeuttanut oikeusavustajien työtä ja muutoksenhakuoikeuden toteutumista. Tuomioistuimille muutos on näkynyt puutteellisina valituksina ja lisäselvityksien tarpeena.

Kansainvälistä suojelua kokemansa viranomaisvainon takia hakeva turvapaikanhakija on viranomaismenettelyssä ja tuomioistuimen edessä erityisen haavoittuvassa asemassa.

Oikeudellinen prosessi voi olla kenelle tahansa vaativa kokemus.

Erityisen hauraassa asemassa on kuitenkin turvapaikanhakija jolle turvapaikkamenettely merkitsee elämässä ainutlaatuista koettelemusta prosessia, josta koko oma tai perheen tulevaisuus on kiinni.

Turvapaikanhakija, joka jättää kotimaansa joka pakenee kotimaansa epärehellisten viranomaisten väkivaltaa ja vainoa joka saapuu vieraaseen maahan ja jonka tulee vakuuttaa viranomaiset häntä uhkaavasta vainosta käymällä seikkaperäisesti läpi kokemiaan ihmisoikeusloukkauksia on erityisen haavoittuvassa asemassa ja turvapaikkamenettelyn lopputulos voi sanella hänen koko loppuelämänsä.

Kun ammattitaitoinen juristi ei ole tukena turvapaikkapuhuttelussa, kasvaa virheiden riski riski sille, että hakijan asia ei tule riittävän perusteellisesti läpikäydyksi tai hakija ei riittävästi ymmärrä haastattelijan esittämien kysymysten merkitystä.

Myös Maahanmuuttoviraston näkökulmasta puhutteluja helpottaa se, että hakijan tukena on asiansa osaava juristi.

Kun samaan aikaan valitusaikaa turvapaikkapäätöksestä hallinto-oikeuteen on lyhennetty kuukaudesta kolmeen viikkoon, merkitsee tämä sitä, että jos hakijan apuna ei ole hakemusvaiheessa ollut ammattitaitoista avustajaa, pitäisi kolmessa viikossa löytää juristi, jonka sitten pitäisi ehtiä perehtymään läpikotaisin asiakkaansa tapaukseen, tämän elämään ja tämän kokemaan vainoon, ja ehtiä sitten laatimaan perusteltu valituskirjelmä hallinto-oikeuteen. Ei ole yllätys, että hallinto-oikeuksien mukaan lyhennetyt määräajat eivät ole lyhentäneet käsittelyaikoja, mutta ovat sen sijaan ovat heikentäneet valitusten laatua ja lisänneet tarvetta lisäselvityksiin.

Kun yhdessä asiaryhmässä, turvapaikkajutuissa, on siirrytty avustajien palkkioissa aikaperusteisten palkkioiden sijaan kiinteisiin, etukäteen määrättyihin taksoihin, eivät palkkiot ole enää vastanneet juttujen vaatimaa työmäärää. Helpon bisnesmahdollisuuden perässä juosseille epäeettisillekin toimijoille on tarjoutunut mahdollisuus rahastaa helpoilla jutuilla. Samalla vaativampia, syvällistä oikeudellista erityisasiantuntemusta ja perehtymistä vaativia tapauksia hoitavien asiantuntijajuristien työ on muuttunut tappiolliseksi, monen kohdalla mahdottomaksi.

Vasemmistoliitto vastusti vuonna 2016 tehtyjä, turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa ja turvapaikkamenettelyn laatua murentaneita heikennyksiä.

Niin tekivät myös laajasti turvapaikkamenettelyn parissa työskentelevät asiantuntijat.

Kiristyksiä kritisoivat myös ihmisoikeusjärjestöt, Asianajajaliitto ja useat professorit.

Vuonna 2016 tehtyjen heikennysten tuhoisat vaikutukset niin yksilön, Maahanmuuttoviraston kuin tuomioistuinten näkökulmasta oli oikeusturvan kannalta kohtalokkaat vaikutukset olivat hyvin tiedossa jo heikennyksiä säädettäessä.

Sittemmin saadut kokemukset ja tehdyt useat riippumattomat selvitykset ovat kaikilta osin vahvistaneet vuonna 2016 esitetyn kritiikin aiheelliseksi.

Se, että nuo kohtalokkaat virheet nyt korjataan, on saanut asiantuntijoiden yksimielisen kannatuksen. Toivon, että nämä oikeusvaltiota turvaavat muutokset saadaan voimaan mahdollisimman nopeasti.

Tämä esitys ei yksin korjaa niitä ongelmia, joita turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksien toteutumisessa ja oikeudenmukaisessa turvapaikkamenettelyssä on.

Mutta tämä esitys peruu kaikkein keskeisimmän ja haitallisimman turvapaikanhakijoiden asemaan viime kaudella tehdyn lakimuutoksen.

Ennen kaikkea tämä esitys turvaa suomalaista oikeusvaltiota. Oikeusvaltiosta voidaan puhua vain silloin kun oikeus tapahtuu jokaiselle.

Puheenvuoro eduskunnassa kun täysistunnossa käytiin oikeusturvauudistuksesta lähetekeskustelu 11.2.2021.