Mina valteman

Jag är Veronika Honkasalo, en 41-årig ungdomsforskare från Stapelstaden. Jag har två barn i åldern 7 och 11. Jag är vänsterförbundets fullmäktige i Helsingfors och partiets viceordförande.

Jag vill fortsätta mitt arbete för ett jämlikt och rättvist Helsingfors. Ingen i Helsingfors får nytta av den växande segregationen. Ett jämställt Helsingfors är bra för alla stadsbor. Det är därför vi måste arbeta för jämlikheten varje dag.

Helsingfors hör till oss alla

Helsingfors behöver modiga beslutsfattare som engagerar sig för att trygga att alla har tillgång till välfärdsservice av bra kvalitet. Mitt Helsingfors avvisar ingen, utan erbjuder service också åt bostadslösa, papperslösa och fattiga.

Ett eget hem är en grundrättighet

De stora boendekostnaderna orsakar fattigdom för låginkomsttagare men orsakar problem också för dem med medelinkomster. Vi måste bygga mera förmånliga bostäder och se till att människor får stöd för boende och i sin livssituation överlag.

Värdefullt liv även i förorterna

Helsingfors har råd att se till att det finns mångsidig kultur- konst- och idrottsverksamhet även i förorterna och att den kollektiva trafiken är av bra kvalitet.

Helsingfors bör vara en banbrytare i ambitiös klimatpolitik

Klimatförändringen är ett allvarligt hot. Helsingfors bör fortsätta sitt aktiva arbeta för att utsläppen minskas och för att garantera en hållbar utveckling. Låt oss göra Helsingfors till en modellstad i fråga om cykling, kollektivtrafik och fotgängare.

Stadsborna bör få sin röst hörd

Helsingforsare har ofta dåliga möjligheter att påverka beredningen och beslutsförslagen. Helsingfors kan förändra sin stil och bjuda in invånarna redan i ett tidigt skede av beslutsfattandet. Låt oss ge mera makt till stadsborna och stadsdelarna

Jämlikhet kräver outtröttligt arbete

Trots enskilda bakslag har jag under hela mitt vuxna liv upplevt att jämställdheten mellan könen och jämlikheten mellan människor överlag har ökat. Segern i kampen om den könsneutrala äktenskapslagen förra hösten stödde den känslan.

Den ekonomiska krisen och högerpopulismen har förändrat samhällsklimatet i en riktning där man igen vill utesluta kvinnor från arbetslivet och stänga in dem i hemmen. Det finns krafter i rörelse i Finland som på alla tänkbara sätt försöker utplåna de ansträngningar som gjorts för jämlikhet och jämställdhet och vrida historiens klocka bakåt. Jatka lukemista

Kulturpolitik är välfärdspolitik

Konst ger oss konkret välfärd och är en av de viktigaste garantierna för demokrati och jämlikhet. Den skärper vår blick och hjälper oss att se under ytan. Konsten hjälper oss att skapa vår egen identitet och stöder oss hela livet.

Barn och unga ska prioriteras och inkluderas. Det borde vara självklart att alla barn, oavsett ekonomisk bakgrund, har rätt till konst och kultur på samma sätt som alla bör ha rätt till t.ex. sjukvård. En garanti för en sådan jämlikhet är att ge daghem och skolor tillräckliga resurser för att stöda barns intresse för konst och kultur. Både som producenter och konsumenter.

Jatka lukemista